Regulamin

I Definicje
 1. Adres e-mail Masculinum – fundacja@masculinum.org
 2. Masculinum – Fundacja Masculinum, ul. Sułkowskiego 9, 01-602 Warszawa, NIP: 5252589727, REGON: 147158543, KRS: 0000458863
 3. Numer konta Masculinum – 35 1140 2004 0000 3502 7564 1575 (mBank)
 4. Serwis Masculinum – witryna internetowa masculinum.org
 5. Serwis pośrednictwa finansowego – serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez usługodawcę działającego pod firmą prowadzonego przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000274399, NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4.000.000,00 PLN.
 6. Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona do uczestnictwa w warsztatach, która opłaciła uczestnictwo w warsztatach.
 7. Warsztaty – zajęcia prowadzone w ramach działalności statutowej przez Masculinum.
II Postanowienia ogólne
 1. Szczegóły dostyczące warsztatów są dostępne pod adresem masculinum.org.
 2. Warunkiem skorzystania z warsztatów jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na jego wszelkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Informacje o warsztatach podane na stronach Serwisu Masculinum nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Umowa o świadczenie usługi przeprowadzenia warsztatu zostaje zawarta w momencie uiszczenia przez uczestnika opłaty za wybrany warsztat. Uiszczenie wpłaty za warsztaty oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.
III Korzystanie z usług
 1. Udział w warsztatach realizowanych przez Masculinum jest płatny, a ceny podane są na konkretnych podstronach serwisu Masculinum – w ramach opisów poszczególnych warsztatów.
 2. Ceny warsztatów mogą się zmieniać, niemniej zmiany nie będą dotyczyć Uczestników, którzy uiścili już należność za określony warsztat.
 3. Aby zostać zapisanym na warsztaty, trzeba dokonać płatności na odpowiedniej podstronie serwisu Masculinum, kierującej do serwisu pośrednictwa finansowego lub na numer konta Masculinum, a także podać prawdziwe imię, nazwisko, adres e-mail i telefon – oraz opcjonalnie, dane do faktury, jeśli ma zostać wystawiona.
 4. Faktury za udział w warsztatach są wystawiane na życzenie uczestnika po wcześniejszym przesłaniu prośby na adres e-mail Masculinum.
 5. Godziny, miejsce odbywania warsztatów oraz inne szczegóły ich dotyczące zostaną przesłane Uczestnikom na 7 dni przed planowaną datą warsztatów.
 6. Program warsztatów jest tożsamy z jego opisem podanym na danej podstronie w Serwisie Masculinum.
 7. Masculinum ma prawo modyfikacji programu warsztatów, w zależności od potrzeb zgłoszonych przez konkretną grupę Uczestników w trakcie warsztatów.
 8. Liczba Uczestników danego warsztatu nie może przekroczyć 16 uczestników. Jeżeli Uczestnik uiści opłatę i będzie to oznaczać przekroczenie limitu 16 miejsc dostępnych na warsztatach, otrzyma on propozycję odbycia zajęć w innym terminie lub zwrot wpłaty na podane przez niego konto bankowe.
 9. Osoby, które anulują zgłoszenie w terminie do 3 tygodni przed warsztatem, mogą otrzymać pełny zwrot płatności, po upływie tego terminu taka możliwość zostaje wyłączona.
 10. W przypadku nieobecności na warsztatach, Uczestnikowi zostanie zaproponowany jeden dodatkowy termin celem odrobienia ich, pod warunkim, iż Masculinum będzie dysponować wolnymi miejscami.
 11. Masxulinum zastrzega, że warsztaty mogą być odwołane najpóźniej na 4 dni przed ich planowaną datą. Z powodu siły wyższej, wyłączającej możliwość przeprowaddzenia warsztatów, mogą one być odwołane w każdym czasie. W takiej sytuacji odpowiednio stosuje się ust. 9 niniejszego rozdziału.
 12. Masculinum nie zapewnia Uczestnikom warsztatów transportu, noclegów ani wyżywienia. Uczestnicy organizują je we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko.
 13. Uczestnicy biorą udział w warsztatach na własną odpowiedzialnosć i ryzyko. Dotyczy to również warsztatów wyjazdowych. Masculinum nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia z tytułu NW na czas udziału w warsztatach. Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia uczestników pozostaje w ich własnym zakresie. Wyłączona jest odpowiedzialność Masculinum za jakiekolwiek szkody powstałe w mieniu i na osobach Uczestników warsztatów.
 14. Masculinum nie jest odpowiedzialne za poziom wiedzy nabytej i umiejętności przyswojonych przez Uczestników podczas Warsztatów, jak również za skutki wykorzystania przez Uczestników wszelkich informacji przekazanych przez Masculinum w czasie Warsztatu.
IV Reklamacje
 1. Uczestnik może składać reklamację z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora.
 2. Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Masculinum lub drogę elektroniczną Adres e-mail Masculinum.
 3. Reklamacja powinna zawierać: dane teleadresowe Uczestnika, nazwę Warsztatów, których reklamacja dotyczy, określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz podpis Uczestnika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 4. Reklamacja może być złożona w terminie miesiąca od ostatniego dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Masculinum niezwłocznie zawiadamia Uczestnika.
 5. W przypadku złożenia reklamacji Masculinum jest zobowiązana potwierdzić jej przyjęcie drogą elektroniczną, przesyłając potwierdzenie na e-mail Uczetnika zgłaszającego reklamację oraz rozpatrzyć złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia. O sposobie załatwienia reklamacji Masculinum zawiadamia Uczstnika drogą elektroniczną na e-mail Zgłaszającego, przesyłając informację wraz z uzasadnieniem.
 6. Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za warsztaty.
V Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie pytania powinny być kierowane na adres e-mail Masculinum.
 2. Masculinum nie przenosi na Uczestników majątkowych praw autorskich ani nie udziela licencji do jakichkolwiek utworów wykorzystywanych w czasie Warsztatu.
 3. Wszelkie zawiadomienia związane z Warsztatami będą przekazywane drogą e-mailową na adres podany przez Uczestnika podczas płatności.
 4. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich warsztatów realizowanych przez Masculinum.
 5. Masculinum zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiana regulaminu nie wywiera skutków prawnych w stosunku do umów zawartych na podstawie regulaminu w dotychczasowym brzmieniu.
 6. Udzielenie referencji przez Uczestnika traktowane jest jako jednoczesne wyrażenie przez niego zgody na wykorzystywanie przez Masculinum jego wizerunku w celach promocyjnych i marketingowych.
 7. Logo Masculinum oraz nazwy warsztatów stanowią wyłączną własność Masculinum i mogą być stosowane przez inne podmioty tylko po uzyskaniu zgody Masculinum udzielonej w formie dokumentowej.
 8. Każda osoba która chce przekazać datek na działalność Masculinum, może to zrobić poprzez odpowiednią podstronę serwisu Masculinum, używając do tego serwisu pośrednictwa finansowego lub przekazując ją na numer konta Masculinum. Wymogiem jest podanie imienia, nazwiska oraz kwoty darowizny, a w przypadku serwisu pośrednictwa finansowego, również adresu e-mail.